Logo

VÅR
oRGANISATION

Som en demokratiskt organisation följer vi olika strukturer och processer.

Läs mer om hur vår organisation fungera nedanför.

En studentkår är en studentsammanslutning som drivs av och med studenter. För att få det som kallas kårstatus behöver sammanslutningen skickas in till det lärosäte som man verkar vid. Får sammanslutningen kårstatus tilldelas man även uppgiften att företräda studenterna gentemot lärosätet i olika grupper, nämnder och organ. Vi på Studentkåren i Borås har alltså i uppdrag, i och med kårstatus, att föra studenternas talan talan inne på högskolan.

Högskolan i Borås har ett dokument som beskriver hur många kårer som högskolan valt att skriva avtal med och som därmed kan få kårstatus. I Borås är det en (1) studentsammanslutning som kan bli tilldelad uppdraget som kår.

Studentkåren i Borås (SiB) är en politisk studentsammanslutning med säte i Borås. Studentkåren är religiöst-och partipolitiskt obunden. Vi finns till för dig som studerar vid Högskolan i Borås under deras studietid och stöttar dig genom plugget.

En demokratiskts styrd
medlemsorganisation

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Icon with people sitting around a table discussing

FULLMÄKTIGE

Fullmäktige [FUM]
är Studentkåren i Borås högst beslutande organ och föreningens främsta
strategiska organ. Ledamöter i FUM är med och tar beslut om:
Styrande dokument; däribland stadga och reglemente som kan innefatta vår grafiska profil, riktlinjer och policys,
Kårstyrelsen; som i februari/mars varje år väljs in för kommande verksamhetsår,
Organisationens budget; som ger kårstyrelse och kansli en riktlinje för vad man har att röra sig med under verksamhetsårets gång och
Studentrepresentanter
; vilka som för studentrörelsens röst.

Fullmäktige består av som mest 21 ledamöter där varje sektion har rätt att vara representerade med upp till 7 ledamöter +7 ersättare. FUM träffas två (2) gånger per termin och som ledamot lägger du omkring 15 timmar/år för mötestid och inläsning av handlingar.

På våra Fullmäktigesammanträden är alla studenter välkomna!

Ledamöter har närvaro- yttrande- och rösträtt, medlemmar i SiB har närvaro- och yttranderätt och alla studenter vid Högskolan i Borås har närvarorätt.

Vi söker nu ledamöter till nästa års fullmäktige.

Låter det här uppdraget som något för dig? Kul! Hör då av dig direkt till din sektionsstyrelse, novitas@studentkareniboras.se, humanitas@studentkareniboras.se eller scientias@studentkareniboras.se. Du kan såklart även komma förbi oss på kontoret utanför biblioteket så hjälper vi dig vidare.

Novitas:

Anna Wik
Moa Andersson
 

Humanitas:

Elina Johansson
John Åkesson
Emma Lagerbrink
Marcus Lindberg
Alfons Nordmark Wahlgren

Scientias:

Emmie Josefsson
Matilda Vallius Karlsson
Lovisa Åkesson
 

KANSLI

Kansliet består av anställda, kårstyrelsens ordförande och vice ordförande samt arvoderade studenter. Samtliga sköter den dagliga verksamheten vars uppgift är att stötta Studentkåren i Borås och upprätthålla avtalen gentemot Högskolan i Borås. 

KÅRSTYRELSE

Kårstyrelsen är det högst beslutande organet mellan fullmäktigesammanträdena och är fullmäktiges verkställande organ. Kårstyrelsen har även i uppdrag att efterfölja och genomföra de beslut som fullmäktige fattar samt att bereda de ärenden som ska behandlas i fullmäktige, och ansvarar för SiBs fortlöpande arbete.

Man kan som student sitta i kårstyrelsen vid sidan av studierna, utan att jobba heltid! I kårstyrelsen jobbar några heltidare, de har antingen studieuppehåll eller är klara med sina studier. Kårstyrelsen väljs in årsvis av Studentkåren i Borås medlemmar och jobbar från 1 juli – 1 juli varje år.

KÅRSTYRELSEN & KANSLIET 2023/2024

Emma Nyström,
Ordförande
emma.nystrom@studentkareniboras.se

Felicia Bodin,
Vice Ordförande med utbildningsansvar
felicia.bodin@studentkareniboras.se

Lova Olin,
Ledamot
lova.olin@studentkareniboras.se

Natascha Dybeck,
Ledamot
natascha.dybeck@studentkareniboras.se

&

Sebastian Spogardh,
Kanslichef
sebastian.spogardh@studentkareniboras.se

Johan Karlsson,
Kårhusgeneral
johan.karlsson@studentkareniboras.se

Tobias Pettersson,
Insparksgeneral
tobias.pettersson@studentkareniboras.se

UNDERORGAN

Studentkåren i Borås har idag 5 underorgan. Dessa med olika arbetsområden. 

SEKTIONERNA

Studentkåren i Borås har tre underorgan som är kopplade till tre motsvarande akademier vid Högskolan i Borås. Sektionerna är ett bra ställe att börja sitt engagemang och påverka sin utbildning. Under introduktionen kommer faddrarna från de tre sektionerna och färgen på deras tröjor visar vilken av dem de tillhör.

Är du osäker på vilken sektion du tillhör? Klicka dig in på DIN SEKTION, där står det precis hur du kan göra för att kolla vilken sektion du tillhör!

 

Representerar studenter vid akademin för textil, teknik och ekonomi. Du hittar dem i T402.

  @sibnovitas

   facebook.com/SIBNovitas

   novitas@studentkareniboras.se

Representerar studenter vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Du hittar dem i E630.

  @sibhumanitas

   facebook.com/SIBHumanitas

   humanitas@studentkareniboras.se

Representerar studenter vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Du hittar dem i B429.

  @sibscientias

   facebook.com/SIBScientias

   scientias@studentkareniboras.se

MEDLEMMAR

Bild av studenter som sitter och pluggar tillsammans

Studentkåren i Borås är en medlemsstyrd organisation med säte i Borås.

KOMMITTÉER

Under Studentkåren i Borås ligger flera kommittéer. De är inte kopplade till någon sektion utan där samlas studenter med ett särskilt intresse för att sporta, hållbarhet eller som studerar på forskarnivå. Historiskt har det funnits flera olika kommitteer. Tycker du att det saknas någon? Hör av dig till kårstyrelsen!

Kommittéen för alla som studerar på forskar nivå. Studenter på forskarnivå kallas för doktorander och har annorlunda förutsättningar gentemot studenter på kandidat- och masternivå. De har allt som oftast en doktorandanställning, och är alltså både studneter och anställda samtidigt.

För tillfället inaktiv.
Kommittéen för alla som gillar att sporta. Studentsport träffades en gång i veckan och utförde olika sporter tex fotboll, volleyboll och massa annat skoj!

Vill du återuppliva denna kommitté så hör av dig till oss!

För tillfället inaktiv.
Studenter med ett intresse för hållbarhet och miljö samlas i denna kommittée och arrangerar event, demonstrationer, och möten.

Vill du återuppliva denna kommitté så hör av dig till oss!

VALBEREDNINGEN

Information kommer snarast.

PROJEKTGRUPPER

Vill du vara med och planera aktiviteter för dina studiekamrater? Då kanske du ska vara med i en projektgrupp?

Klicka dig vidare på ENGAGERA DIG för mer information.