Logo

VAD INNEBÄR DET ATT VARA EN

STUDENTKÅR?

Vad är en studentkår?

En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid en specifik högskola eller universitet.

Studentkårer tillvaratar studenters intressen och förvaltar deras lagstadgade rättigheter! Det kanske låter krångligt men i praktiken är det en välutvecklad del av lärosätenas kvalitetsarbete. För vem kan veta bättre än studenterna vad som funkar eller inte funkar i deras utbildning?

Det innebär i praktiken några olika saker. Men den kanske absolut viktigaste är att studentkårer har rätt att utse studentrepresentanter som företräder studenter i möten med högskolan.

Studentrepresentanter har i uppdrag att representera alla studenter i råd, nämnder och möten där de deltar, oberoende av kårmedlemskap.

Via sin kår har studenter rätt att vara representerade i alla forum där beslut som rör dem och deras utbildning, bereds1 eller fattas.

Studentrepresentation handlar i grunden om att säkerställa utbildningars kvalité och kan ske på många olika nivåer.

Att utöva inflytande över sin utbildning kan vara så enkelt som att fylla i kursutvärderingen efter att man gått en kurs!

”En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.”

 

Man kan även som student välja att engagera sig i sin utbildnings programråd2 eller något av de mer eller mindre permanenta projekten som högskolan driver, bara för att nämna några möjligheter.

Utbildningsbevakning och studentinflytande är alla studentkårers huvudsakliga uppdrag, via avtal som skrivs med högskolan var 3:e år.

Många kårer väljer att även bedriva annan verksamhet, till exempel driva studentpubar, göra introduktioner eller evenemang som förgyller studietiden för studenter. Man kan som student välja att bli medlem i en studentkår för att få tillgång rabatter, möjligheter att engagera sig eller förtur/billigare biljetter till kårens evenemang.

Vid frågor som rör utbildning och kvalité behandlas alla studenter lika, oavsett om man är medlem eller inte, eftersom detta utförs på uppdrag från sitt lärosäte.

___________________

1 Beredning är en typ av utredning, ett sätt att förbereda ett ärende innan det går till beslut.

2 Programråd är råd inrättade vid Högskolan i Borås för att säkerställa utbildninbgar professions och forskningsanknytning.

STUDENTKÅREnS ARBETSOMRÅDEN

Studentkåren i Borås huvuduppdrag är i grunden utbildningsbevakning, studentinflytande och kvalitetssäkring. Vi ska vara studenternas röst på lärosätet och gentemot omgivningen. Vi jobbar för fullt för att se till att studenternas perspektiv finns med när det behövs och utövar påverkansarbete på lokal och nationell nivå.

STUDENTINFLYTANDE

Studentinflytandet vid högskolan är en viktig möjlighet att påverka utbildningar och studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör studentens situation är lagstadgat i Högskolelagen. Inflytandet är också viktigt för att upprätthålla kvaliteten inom högskolans verksamhet och är en merit samt bra möjlighet att bygga nätverk.

Studenterna har möjlighet att vara representerade i högskolans alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och studenternas studiesituation. I egenskap av ledamot har studentrepresentanten rösträtt i respektive beslutande organ.

Det är studentkåren vid högskolan som utser vilka studenter som ska representera i högskolans centrala organ, nämnder, kommittéer, utskott och råd. För att komma i kontakt med studentkåren skicka ett mail till info@studentkareniboras.se

STUDENTLIV

Medlemsfrukostar, möten, större fester och insparken är studiesociala aktiviteter som studentkåren arrangerar.

Utöver detta finns det idella studenföreningar i Borås som arbetar exklusivt med sociala aktiviteter och sammankomster för studenter vid högskolan. Vill du veta mer om dem rekommenderar vi att du kollar in deras gemensamma instagram. 

@studenphesteriboras

NÄRINGSLIV

Studentkåren i Borås arbetar med näringslivet i och utanför Borås Stad för att berika studietiden. Detta görs genom att skapa relationer och kontaktytor med företag och aktörer som kan bidra till studentlivet och studenters studietid i Borås. Det kan vara allt från samarbeten, aktiviteter och evenemang till rabatter och erbjudanden. 

ARBETSMILJÖARBETE

Studentkåren i Borås arbetar med studenters arbetsmiljö gentemot högskolan för att säkerhetställa hållbar arbetsmiljö på campus. Studentkåren utser studerandeskyddsombud vid varje akademi samt utses ett huvudstuderandeskyddsombud som arbetar gentemot högskolan övergripande.

De studerandeskyddsombuden arbetar med aktuella arbetsmiljöfrågor, planering av organisationsförändringar, aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor, rapporter om hälso- och arbetsmiljöundersökningar och övriga kartläggningar av högskolans arbetsmiljö samt frågor som väckts av huvudskyddsombud, skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

Skyddsombuden agerar genom akademiernas ledningsråd, den Centrala Arbetsmiljökommittéen (C-AMK), den Lokala Arbetsmiljökommittéen (L-AMK) och Studiemiljörådet.

För att komma i kontakt med de studerandeskyddsombuden kontakta studentkåren på info@studentkareniboras.se

POLITISKT PÅVERKANSARBETE

Studentkåren i Borås är med i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som är en nationell påverkansorganisation för studentkårer i Sverige, och representerar cirka 350 000 studenters gemensamma röst.

Genom SFS är Studentkåren i Borås med och påverkar bland annat höjt studiemedel, byggande av studentbostäder, lagstadgat studentinflytande, och det högskolepedagogiska lyftet på nationell nivå.

Mycket av detta, som studentbostäder, arbetar studentkåren med även på lokal nivå i Borås.

Vi jobbar för fullt för att göra din och framtida studenters studietid så bra som möjligt!

Våra Värdeord

Studentkåren i Borås arbetar utifrån tre värdeord

Studenkareniborås Värdeord

Klicka DIG runt för mer information

HÄR KAN DU DJUPDYKA I MASSOR AV SPÄNNANDE SIDOR!

OM OSS

Läs mer om oss och vårt arbete.

VÅR ORGANISATION

Läs mer om vår organisation och hur vi är uppbyggda för att främja demokratiska processer.

KÅRHISTORIK

Läs mer om Studentkåren i Borås historia.