Logo

Hur kan jag påverka?

Du som student kan vara med och påverka din utbildning på högskolan genom att bland annat sitta i en mängd olika råd som studentrepresentant. Rätten för studenter att sitta med i beslutande organ som påverkar dess utbildning eller studerandesituation är lagstadgad i högskolelagen.

”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna… .” 1 kap. 4a§

”Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation… .” 2 kap. 7§ högskolelagen

Att engagera sig som studentrepresentant är en möjlighet till att vara med och påverka exempelvis sin utbildning och förmedla studenternas röst till vad som är både bra och mindre bra med programmet, kursplaner och upplägg på kurser och utbildningar. Det är viktigt att studenternas röster och perspektiv blir framförda när beslut tas som berör studenter, vilket görs på många olika ställen på Högskolan. Dessutom är detta en bra merit, en chans till att knyta kontakter och en toppenmöjlighet att vässa ditt CV.

Beslutande organ:

 • Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU)
  Denna nämnd har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund. Som studentrepresentant här innebär det att du får vara med och påverka och tycka till om bevakningen av utbildningarna på Högskolan. Det kan tex vara fall om uppstart vs nedläggning av program.
  Träffas 1gång/mån

 • Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning
  Samma ansvar som FoU men för den konstnärliga inriktningen.
  Träffas 1gång/mån

 • Disciplinnämnden
  Disciplinnämnden har till uppgift att hantera ärenden där exempelvis en student:
  – fuskat på tentamen eller plagierat en uppsats
  – stör eller hindrar undervisning, prov m.m.
  – på olika sätt stör högskolans verksamhet
  – utsätter andra studenter eller högskolans personal för trakasserier av olika slag
  Träffas ca 10ggr/år (beroende på hur många ärenden som inkommer)

Rådgivande organ:

 • Anställningsutskottet
  Verkar under FoU och bereder rekrytering och befordran av lärare och säkerställer att rätt behörighet för anställningsordningen uppfylls. För det konstnärliga området sker beredning i Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning.
  Träffas 1-2ggr/mån

   

 • Centrala arbetsmiljökommittén
  Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes (även där mindre antal arbetstagare finns om det önskas av arbetstagarna själva), ska finnas skyddskommitté sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.
  Behandlar följande frågor:
  -Aktuella arbetsmiljöfrågor inom högskolan.
  -Planering av organisationsförändringar.
  -Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor.
  -Redogörelse för och uppföljning av inträffade olycksfall, arbetssjukdomar och tillbud.
  -Företagshälsovård.
  -Rapporter om hälso- och arbetsmiljöundersökningar och övriga kartläggningar av högskolans arbetsmiljö.
  -Fråga som väckts av huvudskyddsombud, skyddsombud eller studerandeskyddsombud
  Består av huvudstuderandeskyddsombud + studerandeskyddsombud vilket innebär att man ibland även deltar i skyddsronder.
  Träffas ca 1gång/mån

 

 • Arbetsmiljökommittéer
  Det finns även arbetsmiljökommittéer för varje akademi som diskuterar dessa frågor på akademinivå.

 • Studiemiljörådet
  Här bevakas och diskuteras studenternas frågor som rör diskriminering och studenternas studiemiljö. Rådet bevakar frågor som rör diskrimineringslagens krav på arbete med aktiva åtgärder för utbildning i förhållande till arbetsmiljölagen. Rådet verkar som ett stöd för högskolan så att ett förebyggande arbete kan ske inom dessa områden:
  -Antagning och rekrytering
  -Examinationer och bedömningar
  -Studiemiljö
  -Studier och föräldraskap
  -Undervisningsformer och organisering (Diskrimineringslagen 2008:567)
  De skriver även remisser för ex reviderade rutiner, handlingsplaner och utformning av studentenkäter för området.
  Träffas ca 3ggr/termin

 • Akademichefens ledningsråd
  Ledningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför akademichefens ställningstagande. Det behandlar frågor som berör utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning.
  Träffas 1-2gång/mån

 • Akademiråd
  Rådet ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning med en tanke för helheten för högskolan. Det fokuseras även på att främja samarbetet mellan akademin och näringsliv/samhälle vad gäller forskning och utbildning. Det kan vara diskussioner kring akademiens ekonomi eller pausade utbildningar. Det tas alltså inga beslut i dessa råd utan är ett forum för rådgivning och diskussion med akademichefen samt ett tillfälle till förslag på idéer och konstruktiv feedback.
  Träffas 2ggr/år

 • Biblioteksrådet
  -Vara rådgivande till bibliotekschef i bibliotekets strategiska utveckling.
  -Utveckla och sprida högskolans bibliotekspolicy.
  -Bevaka forsknings- och utbildningsintressen i biblioteksverksamheten.
  -Fungera som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, verksamhetsstödet, -akademierna, studenterna samt omvärlden.
  -Föra övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamheter.

 • Programråd
  För samtliga kandidat-, magister- och masterprogram vid A1, A2, och A3
  – Programråden har som syfte att kvalitetssäkra utbildningarnas relevans och diskutera strategiska utbildningsfrågor. Detta är ett bra ställe för dig som student att kunna påverka din egen specifika utbildning och föra studenternas tankar och åsikter kring det berörda programmet. Det kan vara saker studenterna anser bör förbättras kring programupplägg, information som förmedlas, kunskapsnivåer och kunskapskrav som förväntas samt levereras efter genomförda kurser.

 • Utbildningsutskott
  Ansvarar för granskningen av utbildningens upplägg och kvalitet. Att kurs- och programutvärderingar får genomslag i kurs- och utbildningsplaner.
  De utskott som finns är:
  -Ekonomi & arbetsliv
  -Bibliotek, information och IT
  -Pedagogik och lärande
  -Teknik
  -Vård

 • FUM
  Studentkårens högsta strategiska beslutande organ som träffas fyra gånger per år. Här diskuteras och beslutas om kårens strategiska frågor, budgetar, studentrepresentanter och kårstyrelsen väljs in.

 • Sektionsstyrelse
  Motsvarar de tre akademierna på högskolan och är uppdelade utefter utbildningsområden. Sektionsstyrelserna jobbar både studiesocialt, med studentinflytande och med arbetsmarknad och näringsliv. Novitas, Scientias & Humanitas.

 • Kårstyrelse
  Kårstyrelsen ansvarar för det fortlöpande arbetet i organisationen och är det högsta beslutande organet mellan FUM-träffarna. Här kan du sitta som heltidare eller kombinera med dina studier.

 • Projektgrupper
  Under året anordnas massor av olika, roliga event. Tidigare evenemang:
  – Köpenhamn Fashion Week
  – Bokmässan
  – Halloweenfest
  – Bal

 • Tidigare utskott
  Tidigare har intresseutskott som Studentsport och Hållbar student funnits. Dessa är ej aktiva idag. Vill du vara med att väcka dessa till liv igen, kontakta oss. Det blir kul!

 

För de som utför forskarstudier (doktorander)

 • Forskarutbildningsutskott

  FoU har delegerat många av de operativa besluten för forskarutbildning till forskarutbildningsutskott.

  De forskarutbildningsutskott som finns är:
  – Bibliotek- och informationsvetenskap
  – Människan i vården
  – Resursåtervinning
  – Textilteknologi
  – Textilt management

  Området “Textil och mode” består dels av ett vetenskapligt delområde, dels av ett konstnärligt delområde. Det konstnärliga examenstillståndet lyder under nämnden för KFU, medan det vetenskapliga examenstillståndet lyder under FoU-nämnden. 

 • Forskarråd
  Alla akademier har ett Forskarråd där forskargruppsledare möts för att diskutera frågor som rör forskning och forskarutbildning.

  A1 – Textil, teknik och ekonomi
  A2 – Vård, arbetsliv och välfärd
  A3 – Bibliotek, information, pedagogik och IT
  Forskarrådet för Biblioteks- och informationsvetenskap
  Forskarrådet för Handel och IT
  Forskarrådet för Pedagogiskt arbete

 

Doktorander är även rekommenderade att sitta i FoU samt KFU.