Studentkårsvalet 2017

Fullmäktigemöte 17 maj
kl. 17:00
Sessionssalen, Stadshuset

Du som medlem i Studentkåren i Borås har närvaro- och yttranderätt,
du som student vid högskolan har närvarorätt.

Handlingarna till fullmäktige:

Protokoll fullmäktige 20170308

Föredragningslista_170517
B2_Styrelsens propositioner

B3_Valberedningens propositioner
B4_Stadgeändringar
B5_Motioner och motionssvar
B6_Fjärde presidial
B7_Verksamhetsplan_1718
B8_Budget 2017-2018
B9_Noter budget 2017-2018

 

Har du frågor på mötesforumet är du välkommen att kontakta ordförande på KO@sib.hb.se

 

___________________________________

 

Nu är det dags att söka till posterna inom studentkåren 2017/2018, valberedeningen har startat arbetet med att hitta de som ska representera studenterna och här finner ni de poster som finns, har du frågor så  kontakta valberedningen här

Poster inom Studentkåren i Borås

Studentkårens ordförande är organisationens ansikte utåt och leder samtidigt studentkårens fortlöpande arbete. Till posten krävs det en person som har gott självförtroende, ledaregenskaper, ekonomikunskaper, kan hantera personalfrågor och en förmåga att få studentkåren och dess styrelse att arbeta mot gemensamma mål. Ordförande arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Ordförandeposten är en heltidstjänst.

Som ansvarig för studiesociala frågor arbetar du med frågor som syftar till att berika studenternas studietid. Det kan handla om att planera och genomföra introduktionerna, skapa träffpunkter eller att hantera frågor om högskolans campus.

Du hanterar stora mängder information i såväl skrift som verbalt. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från näringslivet, och kunna hjälpa dem med deras problem, funderingar eller idéer. Vice ordförande arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Posten som vice ordförande är en heltidstjänst.

Som ansvarig för utbildningsfrågor arbetar du med frågor som rör våra utbildningars kvalité och utveckling. Det innebär bland annat att hantera studentärenden, leda studenkårens utbildningsutskott och representera studenterna i utbildningsrelaterade råd på högskolan.

Du hanterar stora mängder information i såväl skrift som verbalt. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från högskolan, och kunna hjälpa dem med deras problem, funderingar eller idéer. Vice ordförande arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Posten som vice ordförande är en heltidstjänst.

Som ledamot i Studentkåren i Borås styrelse så jobbar du tillsammans med övriga styrelsemedlemmar för att bedriva studenkårens operativa verksamhet. Det kan innebära att genomföra event, förbereda fullmäktigesamanträden eller ansvara för att information når ut till studenterna.

Du bör kunna lägga ca 5-8h i veckan på styrelsearbetet.

Som ledamot i studentkårens valberedning handlar det om att under hela året aktivt leta folk och driva ett rekryteringsarbete. Största arbetsbördan blir mellan december och mars då den största processen äger rum inför valfum i början av mars. Då ska nominering, intervjuer och eventuellt hörande hållas för alla poster i hela organisationen. Till fullmäktigemötena i oktober, december och maj (övriga möten under året) så handlar det främst om fyllnadsval.
Du bör kunna lägga 5-8h i veckan (åtminstone mellan mitten av november till slutet av april).

Fullmäktiges arbetsutskott har som primärt syfte att skriva och revidera styrande dokument inom studentkåren. Utskottet ligger direkt under fullmäktige, men svarar mellan fullmäktigesammanträdena till Studentkåren i Borås styrelse. Utskottet ansvarar också för att lägga förlag på ny central valberedning inför det kommande verksamhetsåret.

Som utbildningssamordnare har du ansvar för att bevaka utbildningskvalitén inom din akademi. Det kan vara att stötta studenterna och ta hand om studentärenden som är kopplade till akademin. Du har ett nära samarbete med ansvariga på akademin. Du leder även ett utbildningsforum per akademi med ambassadörer som arbetar gentemot den sektion som de tillhör. Som utbildningssamordnare har du även en plats i studentkårens utbildningsutskott som leds av vice ordförande med utbildningsansvar.

5-10h i veckan

Rådgivande och beslutande organ

Styrelsen för en högskola har uppsikt över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsens ordförande utses av regeringen, rektor är ledamot i styrelsen och styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot. Som studentrepresentant har du till uppgift att framhålla ett studentperspektiv till högskolestyrelsen. Du har ett personligt ansvar för de beslut som tas och posten är arvoderad.

ca 3 heldagsmöten och 1 tvådagsmöte per termin, exklusive inläsning.

Enligt högskolans styrelses organisations- och beslutsordning (SOB) ska det till rektor vara knutet ett ledningsråd vari studenter har rätt att vara representerade. Rektors ledningsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsstyrning och arbetsgivarfrågor. Rådet har särskilt ansvar för att värna helhet och samarbete mellan högskolans delar.

ca 1 möte á 3h varje vecka

Rektors nämndråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande kvalitet i utbildning och forskning. I detta råd sitter nämndordförande för forsknings- och utbildningsnämnden och nämnden för konstnärlig forskning och utbildning samt prorektor, vice rektor och högskolans förvaltningschef.

ca 1 möte/månad á 1 timme långt.

Högskolans verksamhetsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsuppföljning, samverkan och internationalisering. Rektor leder rådet.

ca 4 möten á 3h per termin

Utbildningsrådet har till uppgift att vara rådgivande till rektors i frågor gällande utbildning på grund- och avancerad nivå. Rådet leds av prorektor.

ca 6 möten á 2 h per termin

Forskningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Vicerektor leder rådet.

ca 6 möten á 2 h per termin

Till rektor finns knutet ett kvalitetsråd, benämnt Rektors kvalitetsråd, med uppgift att verka för fokusering på kvalitet i utbildnings- och forskningsfrågor genom att vara rådgivande inför rektors ställningstagande. Som studentrepresentant så lyfter du fram studerandeperspektivet i diskussioner och beslut som berör hur vi kan nå en högre kvallitet i utbildningarna. Rådet leds av prorektor.

ca 6 möten á 2 h per termin

Innovationsrådet har till uppgift att vara rådgivande till rektor i frågor om innovation, samverkan och nyttiggörande av forskning. I rådet sitter högskolans utvecklingsdirektör, innovationsrådgivare, chefen för Grants och Innovation Office samt akademiernas samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande.

ca 3 möten per termin

Nämnder, råd, kommittéer och utskott

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund. Som studentrepresentant i FoU arbetar du mycket med utbildningens kvalitet samt doktorand- och forskningsfrågor. Många beslut som fattas i FoU har en påtaglig påverkan på utbildningens kvalitet och utveckling.

ca 4 möten á 4h per termin samt 2 tvådagarsmöte

Nämnden har det övergripande ansvaret för det konstnärliga utvecklingsarbetet vid högskolan och svarar för beredning av och förslag i ärenden vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter inom det konstnärliga utvecklingsområdet. Som studentrepresentant i KFU arbetar du mycket med utbildningens kvalitet samt doktorand- och konstnärligt utvecklingsarbete. De beslut som fattas i KFU har en påtaglig påverkan på designutbildningarnas kvalitet och utveckling.

ca 4 möten á 4h per termin

Anställningsutskottet är direkt underställt Forsknings- och utbildningsnämnden och utbildning och bereder rekryterings- och befordringsärenden.

1 heldagsmöte varje månad

Anställningsutskottet är direkt underställt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning och bereder rekryterings- och befordringsärenden.

Möten vid behov

Disciplinnämnden har till uppgift att hantera ärenden där exempelvis en student: Fuskat vid tentamen eller plagierat uppsatser, stör eller hindrar undervisning, på olika sätt stör högskolans verksamhet, utsätter andra studenter eller högskolans personal för trakasserier av olika slag. Som studentrepresentant har du till uppgift att delta och bedöma och döma de studenter som ställs inför disciplinnämnden.

ca 6 möten á 2h per termin

Den centrala arbetsmiljökommittén ska behandla följande frågor när de är av övergripande karaktär:

 • Företagshälsovård
 • Handlingsplan (enligt AML kap 3 § 2a)
 • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
 • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
 • Upplysning och utbildning gällande arbetsmiljön
 • Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen

ca 2 möten á 2h per termin

Hållbarhetsrådet med rektor som ordförande är ett rådgivande organ för frågor inom hållbar utveckling.

Exempel på frågor som tas upp till diskussion är:

 • uppföljning av miljöledningsarbetet
 • policy och långsiktiga mål inom hållbar utveckling
 • kriterier för diplomering av kurser och examensarbeten samt kriterier för klassificering av publikationer inom hållbar utveckling
 • process för bedömning och diplomering av kurser och examensarbeten
 • högskolegemensamma aktiviteter och evenemang inom hållbar utveckling samt omvärldssamverkan

ca 3 möten á 3h per termin och frivillig medverkan på gemensamma aktiviter

 

Arbetsgruppen för lika villkor har som syfte att arbeta för lika villkor för hela högskolan, det vill säga att arbeta för mångfald, likabehandling, jämställdhet och breddad rekrytering. I uppgifterna ingår framför allt att föreslå och diskutera mål och åtgärder i den övergripande handlingsplanen för lika villkor men gruppen är även ett forum för att diskutera och lyfta upp aktuella frågor/problem inom området.

ca 5 möten á 2h per termin

Rådet för bibliotek och läranderesurser har till uppgift att verka som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, akademierna, verksamhetsstödet och studenterna. Rådet för övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamhet och utgör en remissinstans i frågor som berör verksamheterna.

ca 2 möten á 3h per termin