Engagera dig!

engagera dig

En studentkår är ingenting utan sina engagerade studenter. Att föra studenters talan, att arbeta för studentlivet i Borås, att kvalitetssäkra Högskolan i Borås utbildningar, är ett ärofyllt uppdrag och något som utvecklar dig på en personlig och yrkesmässig nivå. Tillsammans med dig arbetar vi för en bättre utbildning, på ett bättre lärosäte i en bättre studentstad. En stark studentkår är en stark student!

I studentkåren kan du engagera dig i ett stort antal olika områden. Vare sig det är inom utbildning, arbetsmiljö eller studiesocialt finns det en plats inom vår organisation. För en del av dessa krävs det att du blir invald. Är du intresserad av att sitta på någon av våra poster, eller undrar vad det innebär, tveka inte att kontakta oss, eller kom förbi vårt kontor på en kopp kaffe för att höra mer om vad vi kan erbjuda just dig.

Nedan följer en lista på de poster som du kan kandidera till för nästa verksamhetsår och kort om vad posten innebär. Ta chansen och berika ditt studentliv, bidra till studentkårens verksamhet och utveckling, och bidra till utvecklingen av Högskolan i Borås.

Samtliga poster under verksamhetsåret 2021/2022 sitter på en mandatperiod om 12 månader – 1 juli, 2021 till och med 30 juni, 2022. En överlämningsperiod sker för ordförande och presidialer i juni månad, 2021.

Kontakta oss på info@studentkareniboras.se för mer information och intresseanmälan!

Studentkåren i Borås

Fullmäktige

Studentkåren i Borås Fullmäktige är det organ som beslutar kring studentkårens strategiska styrning. Detta innefattar beslut kring stadgeförändringar, verksamhetsplaner budgetar och policys. Fullmäktige gör inval av studentrepresentanter och studentkårens presidium. Fullmäktige är också det organ som formerar och beslutar kring studentkårens åsikter, värdegrunder med mera.

Fullmäktige består av 21 ledamöter och ett talmanspresidie där vi har en talman, två vice talmän samt en sekreterare. Sektionerna väljer in sju ledamöter var till Fullmäktige och Fullmäktige väljer sitt talmanspresidie. Fullmäktige sammanträder under fyra tillfällen varje verksamhetsår.

Humanitas: Två (2) platser och fyra (4) platser för ersättare

Novitas: Fem (5) platser och fyre (4) platser för ersättare

Scientias: Tre (3) platser och fyra (4) platster för ersättare

Valberedningen

Två till nio (2-9) platser
Nio (9) vakanta poster under verksamhetsåret 2021/2022

Som ledamot i studentkårens valberedning handlar det om att under hela året aktivt hitta studentrepresentanter och driva ett rekryteringsarbete. Största arbetsbördan blir mellan december och mars då den största processen äger rum inför Fullmäktige i början av mars. Då ska nominering, intervjuer och eventuellt hörande hållas för alla poster i hela organisationen. Till Fullmäktige i oktober, december och maj sker det främst fyllnadsval.

Kårstyrelsen och Presidiet

Ordförande

Posten är tillsatt fram till 30 juni, 2022

Studentkårens ordförande är organisationens ansikte utåt och den person som leder och ansvarar för studentkårens fortlöpande arbete. Det innebär bland annat att leda studentkårens styrelse, arbeta mot uppsatta mål och att arbeta med studentinflytande inom högskolans ledning. Du arbetar i nära samarbete med högskolan, näringslivet och studenter. Till posten som ordförande passar du som driven, arbetar resultatinriktat och är en god kommunikatör då posten innefattar hantering av stora mängder information i såväl tal som skrift. Som ordförande samarbetar du med de övriga i studentkårens styrelse och arbetar för studenternas samt studentkårens utveckling. Ordförandeposten är en heltidstjänst.

Vice Ordförande

Posten är tillsatt fram till 30 juni, 2022

Som vice ordförande arbetar du nära tillsammans med ordföranden och stöttar både denne och presidialen med ansvar för studentinflytande i deras dagliga uppgifter.

Det innebär bland annat att stöttar ordföranden med ledning av studentkårens styrelse och hjälpa proaktivt med utbildningsbevakande
frågor. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från högskolan, och kunna hjälpa dem med
deras problem, tankar eller idéer. Du arbetar gemensamt med de övriga istudentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Vice Ordförandeposten är en heltidstjänst.

Presidial med studiesocialt ansvar

Posten är tillsatt fram till 30 juni, 2022

Med studiesocialt ansvar arbetar du med frågor som syftar till att berika studenternas studietid. Det kan handla om att planera och genomföra introduktionerna, skapa träffpunkter eller att hantera frågor om högskolans campus. Du hanterar stora mängder information i såväl skrift som verbalt. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från näringslivet, och kunna hjälpa dem med deras problem, funderingar eller idéer. Presidialer arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Posten som presidial är en heltidstjänst.

Presidial med ansvar för studentinflytande

Posten är tillsatt fram till 30 juni, 2022

Som presidial med ansvar för studentinflytande arbetar du med frågor som rör utbildning och forskning samt dess kvalitet och utveckling. Det innebär bland annat att hantera studentärenden, leda studentkårens dagliga studentinflytande och att arbeta tillsammans med studenter och engagerade studenter för att bedriva utbildningsbevakning. Detta görs genom att representera studenterna i utbildningsrelaterade frågor och delta vid möten i högskolans organisation samt att bedriva ett informationsutbyte med högskolan. Du hanterar stora mängder information i såväl skrift som tal. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från högskolan, och kunna hjälpa dem med deras problem, tankar eller idéer. Du arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Posten som presidial är en heltidstjänst.

Sektionerna

Våra sektioner Novitas, Humanitas och Scientias arbetar med tre huvudsakliga områden. Utbildningsfrågor inom sin akademi, Studentliv och Studietid. Mer konkret arbetar de med att bevaka och kvalitetssäkra utbildningar, att samordna sina studentrepresentanter och föra fram sina medlemmars åsikter. Inom studiesociala frågor arbetar sektionerna med olika typer av pubaktiviteter, sittningar, och resor. Allt för att deras medlemmar ska kunna träffas och knyta nya vänskapsband med varandra. Inom Studietid så arbetar sektionerna med att föra samman studenter med deras framtida branscher, med föreläsningar som förbereder studenter för arbetslivet och genom möjligheter att arbeta med studentpolitik, entreprenörskap, med mera.

Detta arbetet styrs av sektionens styrelse som består av en Ordförande, vice ordförande och ett antal ledamöter.

Sektionsordförande

Som sektionsordförande så arbetar du med att leda din styrelse och sektion framåt. Du har yttersta ansvaret för sektionens verksamhet och ansvar för att budget följs, verksamhetsplaner efterlevs, mål nås, med mera. Du är sektionens ansikte utåt och den som för samman och leder sektionsstyrelsen.

Styrelseledamot

Som ledamot så arbetar du med att styra sektionen och arrangera olika typer av aktiviteter och arbeta med sektionens olika frågor. Oftast så får du ett område att arbeta med, till exempel utbildningsfrågor, branschträffar, etc. Som ledamot har du en påverkan på vad du kan arbeta med tillsammans med din styrelse. Det är ett ansvarsfullt arbete och det du gör ses direkt av studenter och medlemmar i din sektion.

Högskolan i Borås

Centralt

Högskolestyrelsen

Tre (3) platser

Högskolestyrelsen är Högskolan i Borås högst beslutande organ och har till uppgift att fatta strategiska beslut om högskolans utveckling. Som studentrepresentant har du till uppgift att föra fram studentperspektivet till högskolestyrelsen. Du har ett personligt ansvar för de beslut som tas. Högskolestyrelsen har ca 3 heldagsmöten och 1 tvådagsmöte per termin. Utöver detta tillkommer tid för inläsning inför mötena.

Rektors ledningsråd

En (1) plats

Enligt högskolans styrelses organisations- och beslutsordning (SOB) ska det till rektor vara knutet ett ledningsråd var varje student har rätt att vara representerade. Rektors ledningsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsstyrning och arbetsgivarfrågor. Rådet har särskilt ansvar för att värna helhet och samarbete mellan högskolans delar.
ca 1 möte á 3h varje vecka.

Centrala arbetsmiljökommittén

Två (2) platser

Den centrala arbetsmiljökommittén ska behandla följande frågor när de är av övergripande karaktär bland annat,Företagshälsovård, Handlingsplan (enligt AML kap 3 § 2a), Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, Upplysning och utbildning gällande arbetsmiljön, Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen och mycket mer. Det är platsen för dig som vill påverka arbetsmiljö på högskolan. Ca 2 möten á 2h per termin.

Råd, nämnder och arbetsgrupper

Rektors nämndråd

En (1) plats

Rektors nämndråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande kvalitet i utbildning och forskning. I detta råd sitter nämndordförande för forsknings- och utbildningsnämnden och nämnden för konstnärlig forskning och utbildning samt prorektor, vice rektor och högskolans förvaltningschef. ca 1 möte/månad á 1 timme långt.

Akademichefens ledningsråd (ett per akademi)

Två (2) platser per akademi
Akademin för textil, teknik och ekonomi
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Till akademichefen ska det vara knutet ett ledningsråd vilket har till uppgift att vara rådgivande inför akademichefens olika ställningstagande. Studenter har alltid rätt att vara representerade med två (2) ledamöter.

Akademiråd (ett per akademi)

Tre (3) platser per akademi
Akademin för textil, teknik och ekonomi
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vid varje akademi ska finnas en organiserad verksamhet i form av akademiråd med extern representation. Rådet ska inrättas av akademichef. Rådet ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan. Studenter har alltid rätt att vara representerade med tre (3) ledamöter.

Disciplinnämnden

Två (2) platser

Disciplinnämnden har till uppgift att hantera ärenden där exempelvis en student: Fuskat vid tentamen eller plagierat uppsatser, stör eller hindrar undervisning, på olika sätt stör högskolans verksamhet, utsätter andra studenter eller högskolans personal för trakasserier av olika slag. Som studentrepresentant har du till uppgift att delta och bedöma och döma de studenter som ställs inför disciplinnämnden. ca 6 möten á 2h per termin

Biblioteksrådet

Tre (3) platser

Rådet för bibliotek och läranderesurser har till uppgift att verka som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, akademierna, verksamhetsstödet och studenterna. Rådet för övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamhet och utgör en remissinstans i frågor som berör verksamheterna. Ca 2 möten á 3h per termin.

Forsknings- och utbildningsnämnden

Tre (3) platser

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund. Som studentrepresentant i FoU arbetar du mycket med utbildningens kvalitet samt doktorand- och forskningsfrågor. Många beslut som fattas i FoU har en påtaglig påverkan på utbildningens kvalitet och utveckling.
ca 4 möten á 4h per termin samt 2 tvådagarsmöte.

Anställningsutskottet FoU

Två (2) platser

Anställningsutskottet är direkt underställt Forsknings- och utbildningsnämnden och utbildning och bereder rekryterings- och befordringsärenden. 1 heldagsmöte varje månad.

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Två (2) platser

Nämnden har det övergripande ansvaret för den konstnärliga forskningen och utbildningen vid högskolan och svarar för beredning av och förslag i ärenden vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter inom textil- och modedesign. Som studentrepresentant i KFU arbetar du med utbildningarnas innehåll, doktorand- och forskningsfrågor samt med högskoleövergripande kvalitetsfrågor. De beslut som fattas i KFU har en påtaglig påverkan på designutbildningarnas kvalitet och utveckling. 4-5 möten á 3h per termin.

Utbildningsutskott

Forskarutbildningsutskottet: Resursåtervinning

Två (2) platser

Forskarutbildningsutskottet: Textilt management

Två (2) platser

Forskarutbildningsutskottet: Textil materialteknik

Två (2) platser

Forskarutbildningsutskottet: Bibliotek och information

Två (2) platser

Forskarutbildningsutskottet: Människan i vården

Två (2) platser

Utbildningsutskottet bibliotek, information och IT

Två (2) platser

Utbildningsutskottet ekonomi och arbetsliv

Två (2) platser

Utbildningsutskottet pedagogik och lärande

Två (2) platser

Utbildningsutskottet teknik

Två (2) platser

Utbildningsutskottet vård

Två (2) platser

 

Kontakta oss på info@studentkareniboras.se för mer information och intresseanmälan!