Engagera dig!

engagera dig

En studentkår är ingenting utan sina engagerade studenter. Att föra studenters talan, att arbeta för studentlivet i Borås, att kvalitetssäkra Högskolan i Borås utbildningar, är ett ärofyllt uppdrag och något som utvecklar dig på en personlig och yrkesmässig nivå. Tillsammans med dig arbetar vi för en bättre utbildning, på ett bättre lärosäte i en bättre studentstad. En stark studentkår är en stark student!

I studentkåren kan du engagera dig i ett stort antal olika områden. Vare sig det är inom utbildning, arbetsmiljö eller studiesocialt finns det en plats inom vår organisation. För en del av dessa krävs det att du blir invald. Är du intresserad av att sitta på någon av våra poster, eller undrar vad det innebär, tveka inte att kontakta oss, eller kom förbi vårt kontor på en kopp kaffe för att höra mer om vad vi kan erbjuda just dig.

Nedan följer en lista på de poster som du kan kandidera till för nästa verksamhetsår och kort om vad posten innebär. Ta chansen och berika ditt studentliv, bidra till studentkårens verksamhet och utveckling, och bidra till utvecklingen av Högskolan i Borås.

Studentkåren i Borås

Valberedningen

Fem (5) platser
Tre (3) vakanta

Kårstyrelsen och Presidiet

Ordförande

Posten är tillsatt

Studentkårens ordförande är organisationens ansikte utåt och leder samtidigt studentkårens fortlöpande arbete. Till posten krävs det en person som har gott självförtroende, ledaregenskaper, ekonomikunskaper, kan hantera personalfrågor och en förmåga att få studentkåren och dess styrelse att arbeta mot gemensamma mål. Ordförande arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Ordförandeposten är en heltidstjänst.

Ansvar för studentinflytande

Posten är tillsatt

Som ansvarig för utbildningsfrågor arbetar du med frågor som rör våra utbildningars kvalité och utveckling. Det innebär bland annat att hantera studentärenden, leda studenkårens utbildningsutskott och representera studenterna i utbildningsrelaterade råd på högskolan. Du hanterar stora mängder information i såväl skrift som verbalt. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från högskolan, och kunna hjälpa dem med deras problem, funderingar eller idéer. Vice ordförande arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Posten som presidial är en heltidstjänst.

Ansvar för introduktionen

Posten är vakant

Med ansvar för introduktionen arbetar du med frågor som syftar till att berika studenternas studietid. Det kan handla om att planera och genomföra introduktionerna, skapa träffpunkter eller att hantera frågor om högskolans campus. Du hanterar stora mängder information i såväl skrift som verbalt. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från näringslivet, och kunna hjälpa dem med deras problem, funderingar eller idéer. Presidialer arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Posten som presidial är en heltidstjänst.

Ansvar för The Kårner

Posten är tillsatt

Som ansvarig för The Kårner arbetar du med frågor som rör The Kårner och studentkårens bolag Studentkåren i Borås nöje AB. Det innebär bland annat att du hanterar stora mängder information i såväl skrift som verbalt. Du ska även kunna möta olika sorters personer; från den enskilde studenten till representanter från högskolan, och kunna hjälpa dem med deras problem, funderingar eller idéer. Vice ordförande arbetar gemensamt med de övriga i studentkårens styrelse för studenternas och studentkårens bästa. Posten som presidial är en heltidstjänst.

Kårstyrelsen: Ledamot

Tre (3) platser
Två (2) är vakanta

Som ledamot i Studentkåren i Borås styrelse så jobbar du tillsammans med övriga styrelsemedlemmar för att bedriva studenkårens operativa verksamhet. Det kan innebära att genomföra event, förbereda fullmäktigesamanträden eller ansvara för att information når ut till studenterna. Du bör kunna lägga ca 5-8h i veckan på styrelsearbetet.

Högskolan i Borås

Centralt

Högskolestyrelsen

Tre (3) platser
Alla platser är tillsatta

Styrelsen för en högskola har uppsikt över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsens ordförande utses av regeringen, rektor är ledamot i styrelsen och styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot. Som studentrepresentant har du till uppgift att framhålla ett studentperspektiv till högskolestyrelsen. Du har ett personligt ansvar för de beslut som tas och posten är arvoderad. ca 3 heldagsmöten och 1 tvådagsmöte per termin, exklusive inläsning

Rektors ledningsråd

En (1) plats
Alla platser är tillsatta

Enligt högskolans styrelses organisations- och beslutsordning (SOB) ska det till rektor vara knutet ett ledningsråd vari studenter har rätt att vara representerade. Rektors ledningsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsstyrning och arbetsgivarfrågor. Rådet har särskilt ansvar för att värna helhet och samarbete mellan högskolans delar.
ca 1 möte á 3h varje vecka

Centrala arbetsmiljökommittén

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Den centrala arbetsmiljökommittén ska behandla följande frågor när de är av övergripande karaktär bland annat,Företagshälsovård, Handlingsplan (enligt AML kap 3 § 2a), Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, Upplysning och utbildning gällande arbetsmiljön, Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen och mycket mer. Det är platsen för dig som vill påverka arbetsmiljö på högskolan.
ca 2 möten á 2h per termin

Högskolans verksamhetsråd

Tre (3) platser
Alla platser är tillsatta

Högskolans verksamhetsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsuppföljning, samverkan och internationalisering. Rektor leder rådet.

Råd, nämnder och arbetsgrupper

Rektors nämndråd

En (1) plats
Alla platser är tillsatta

Rektors nämndråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande kvalitet i utbildning och forskning. I detta råd sitter nämndordförande för forsknings- och utbildningsnämnden och nämnden för konstnärlig forskning och utbildning samt prorektor, vice rektor och högskolans förvaltningschef. ca 1 möte/månad á 1 timme långt.

Kvalitetsrådet

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Till rektor finns knutet ett kvalitetsråd, benämnt Rektors kvalitetsråd, med uppgift att verka för fokusering på kvalitet i utbildnings- och forskningsfrågor genom att vara rådgivande inför rektors ställningstagande. Som studentrepresentant så lyfter du fram studerandeperspektivet i diskussioner och beslut som berör hur vi kan nå en högre kvalite i utbildningarna. Rådet leds av prorektor. ca 6 möten á 2 h per termin

Utbildningsrådet

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Utbildningsrådet har till uppgift att vara rådgivande till rektors i frågor gällande utbildning på grund- och avancerad nivå. Rådet leds av prorektor.
ca 6 möten á 2 h per termin.

Innovationsrådet

En (1) plats
En (1) plats vakant

Innovationsrådet har till uppgift att vara rådgivande till rektor i frågor om innovation, samverkan och nyttiggörande av forskning. I rådet sitter högskolans utvecklingsdirektör, innovationsrådgivare, chefen för Grants och Innovation Office samt akademiernas samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande. ca 3 möten per termin

Disciplinnämnden

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Disciplinnämnden har till uppgift att hantera ärenden där exempelvis en student: Fuskat vid tentamen eller plagierat uppsatser, stör eller hindrar undervisning, på olika sätt stör högskolans verksamhet, utsätter andra studenter eller högskolans personal för trakasserier av olika slag. Som studentrepresentant har du till uppgift att delta och bedöma och döma de studenter som ställs inför disciplinnämnden. ca 6 möten á 2h per termin

Biblioteksrådet

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Rådet för bibliotek och läranderesurser har till uppgift att verka som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, akademierna, verksamhetsstödet och studenterna. Rådet för övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamhet och utgör en remissinstans i frågor som berör verksamheterna.
ca 2 möten á 3h per termin

Strategigruppen för en hållbar högskola

En (1) plats
Alla platser tillsatta

Arbetsgruppen för Lika Villkor

En (1) plats
Alla platser är tillsatta

Arbetsgruppen för lika villkor har som syfte att arbeta för lika villkor för hela högskolan, det vill säga att arbeta för mångfald, likabehandling, jämställdhet och breddad rekrytering. I uppgifterna ingår framför allt att föreslå och diskutera mål och åtgärder i den övergripande handlingsplanen för lika villkor men gruppen är även ett forum för att diskutera och lyfta upp aktuella frågor/problem inom området. ca 5 möten á 2h per termin

Forskarrådet

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Forskningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Vicerektor leder rådet. ca 6 möten á 2 h per termin

Forsknings- och utbildningsnämnden

Tre (3) platser
En (1) plats vakant

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund. Som studentrepresentant i FoU arbetar du mycket med utbildningens kvalitet samt doktorand- och forskningsfrågor. Många beslut som fattas i FoU har en påtaglig påverkan på utbildningens kvalitet och utveckling.
ca 4 möten á 4h per termin samt 2 tvådagarsmöte

Anställningsutskottet FoU

Två (2) platser
Alla platser är tillsatta

Anställningsutskottet är direkt underställt Forsknings- och utbildningsnämnden och utbildning och bereder rekryterings- och befordringsärenden. 1 heldagsmöte varje månad

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Två (2) Ppatser
Alla platser är tillsatta

Nämnden har det övergripande ansvaret för det konstnärliga utvecklingsarbetet vid högskolan och svarar för beredning av och förslag i ärenden vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter inom det konstnärliga utvecklingsområdet. Som studentrepresentant i KFU arbetar du mycket med utbildningens kvalitet samt doktorand- och konstnärligt utvecklingsarbete. De beslut som fattas i KFU har en påtaglig påverkan på designutbildningarnas kvalitet och utveckling.
ca 4 möten á 4h per termin

Anställningsutskottet KFU

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Anställningsutskottet är direkt underställt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning och bereder rekryterings- och befordringsärenden. ca 1 möte per termin

Utbildningsutskott

Forskarutbildningsutskottet: Resursåtervinning

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Forskarutbildningsutskottet: Textilt management

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Forskarutbildningsutskottet: Textil materialteknik

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Forskarutbildningsutskottet: Bibliotek och information

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Forskarutbildningsutskottet: Människan i vården

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Utbildningsutskottet bibliotek, information och IT

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Utbildningsutskottet ekonomi och arbetsliv

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Utbildningsutskottet pedagogik och lärande

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Utbildningsutskottet teknik

Två (2) platser
En (1) plats vakant

Utbildningsutskottet vård

Två (2) platser
En (1) plats vakant