SFS Medlemsmöte – Rapport

Ett medlemsmöte med Sveriges Förenade Studentkårer(SFS) är alltid ett intressant tillfälle. Att samla runt 50 kårengagerade studenter från lärosäten över hela landet, med olika utbildningar, bakgrunder och kårorganisationer bakom sig, och be dem påverka utbildnings och studentpolitiska frågor på en nationell nivå är det perfekta receptet för långa och obeskrivligt givande diskussioner. Och det är det ett sfs medlemsmöte är, två intensiva givande dagar både ur ett påverkans perspektiv och ett samverkans- och erfarenhetsutbytes-perspektiv.

SFS är studenternas sammanslutning och påverkansorganisation på den nationella arenan. Här för vi, tillsammans med övriga medlemskårer, fram våra åsikter och påverkar studentlivet på det nationella planet, oftast i formen av remissinstans, studentrepresentation i nationella organ e.g. UKÄ nämnder och grupper, och genom opinionsbildning i formen av debattartiklar med syfte att förbättra och påverka beslutsfattare på högsta nivå. Det är inte ovanligt att utredningsledare, statssekreterare och ibland även ministrar, möter kårer under sfs fana och även sfs själva. SFS är helt enkelt det sätt som Studentkåren i Borås påverkar den nationella utbildnings och studentpolitiken.

Detta medlemsmötet fokuserade på att samla in åsikter kring SFS nästa fokusfrågor, både den 3 åriga och de 1 åriga, samt även SFS rambudget inför nästa verksamhetsår, då dessa ska beslutad om på SFSFum i april. De fullständiga propositionsutkasten inför detta mötet kan du hitta på https://www.sfs.se/nyheter/propositionsutkast-till-sfsfum-2018-offentliggjorda, värt att notera att samtliga dokument kommenterades flitigt under mötet och att dessa bara är utkast och inte färdiga propositioner, vilket betyder att förändringar antagligen är på gång!

Borås hade många riktade åsikter, majoriteten frågande och stundtals kritiska, till förslagen. Vi tyckte att den 3 åriga fokusfrågan var för generell och övergripande vilket är problematiskt då 3 av 4 huvudrubriker redan är, på generell nivå, lagstadgade. Genom högskoleförordningen(kap.1 §11) så har lärosätena ett tydligt uppdrag att säkerställa god hälsa och arbetsmiljö för sina studenter. Borås ställde sig även frågande till hur man på en nationell nivå ska arbeta med den psykosociala arbetsmiljön på de olika lärosätena, då detta oftast, utöver arbetsmiljökommitteerna, hanteras av studenthälsan. Studenthälsan som skiljer brett sätt till storlek och uppgift bland lärosätena. Att samordna dessa verksamheter är en nationell fråga men då är det helhetsfrågan kring studenthälsan, dess uppdrag och resurser, som ska arbetas med, inte bara hur uppföljning sker. Den fjärde och sista paragrafen kring handledar- och studenrelationer är en viktig fråga att lyfta men Borås anser att det i grunden är en fråga om utbildningskvalitet och rättssäkerhet och inte en fråga om psykosocial hälsa. Det blir en psykosocial hälsofråga efter att utbildningskvaliteten och rättssäkerheten inte fungerar.

För att summera så tycker Borås att fokusfrågan behöver konkretiseras och riktas mot den nationella arenan. Så som den är skriven nu är det för mycket lokal nivå ochdet som SFS styrelse föreslår är de lärosätes lokala studentkårs ansvar att det efterlevs. Sista stycket bör strykas helt då det inte är en psykosocial hälsofråga.

Studenters boendekostnader var också en fråga som diskuterades där Borås ställde sig frågande till hur man ska arbeta med investeringsstödet för att på ett långsiktigt sätt säkerställa en rimlig hyresnivå och boendekostnad för studenter. Borås välkomnade en revidering av bostadsbidraget för att göra det riskfriare, mindre komplicerat och användbart för studenter.

För att summera dag ett så var det en intensiv dag med många diskussioner på det åsiktstorg som hölls. Borås var där en framträdande och formgivande faktor som lyckades påverka och få med sig andra medlemskårer på sina åsikter, en framgångsrik dag helt enkelt.

Dag två var även den intressant där tre stycken frågor berördes. Sfs kommunikation, jämställdhetsarbete och så gästades medlemsmötet av Erik Nilsson, statssekreterare under Anna Ekström, gymnasie och kunskapslyftsministern. Erik presenterade och tog emot frågor framförallt rörande studiemedel och även deltidssjukskrivning av studenter och hur det ska hanteras. Det var givande och vi ställde även frågor kring finansiering av vfu och praktik som sker på annan ort. Erik förstod problematiken och ska diskutera vidare frågan med sin motsvarighet under ministern för högre utbildning och forskning.

Vi diskuterade även SFS kommunikation, både externt och internt, och hur den ska vara. SFS ligger i startgroparna på att utveckla sitt IT system för att bättre möta dagens behov sett till tillgänglighet och tydlighet mot alla parter. Baserat på diskussionerna som hölls så kommer det antagligen köpas in ett filhanteringssystem för att hantera dokument, både stående dokument och kallelser.

Även jämställdhet och diskriminering diskuterades under ett pass av närvarande kårer där vi utbytte erfarenheter kring ämnet och diskuterade hur vi som studentkårer kan arbeta med frågan. Det var givande att se vissa styrande dokument som vissa studentkårer har och jag fick med mig bra tankar kring frågan hem, både hur vi som studentkår ska driva frågan mot högskolan, och hur vi kan arbeta med frågan internt.